Struktura własnościowa, majątek

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli działa w formie jednostki budżetowej, prowadzącej gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Posiada w trwałym zarządzie budynki biurowe w:

  1. Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 05/05 z dnia 30.08.2015 r
  2. Radomiu przy ul. Kościuszki 5a, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1/08 z dnia 15.01.2008 r.
  3. Siedlcach przy ul. M. Asłanowicza 2, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 6/NI/15 z dnia 23.07.2015 r
  4. Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 2/NI/13 z dnia 21.06.2013 r

Centrum użytkuje również nieruchomości w:

  1. Ciechanowie przy ul. H. Sienkiewicza 33, zgodnie z umową użyczenia z dnia 27.10.2015 r. zawartą z Zespołem Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie (z późniejszymi zmianami)
  2. Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 38, zgodnie z porozumieniem w sprawie korzystania z pomieszczeń biurowych z dnia 04.05.2011 r. zawartym z Mazowieckim Zarządem Nieruchomości (z późniejszymi zmianami)

AKTYWA TRWAŁE NA KONIEC 2019 ROKU : 49 702 145,14 zł

Rzeczowe aktywa trwałe: 49 702 145,14 zł

Środki trwałe : 49 702 145,14 zł

Grunty: 26 124 106,41 zł

Budynki, lokale: 23 404 056,19 zł

Urządzenia techniczne i maszyny: 162 371,41 zł

Środki transportu: 7 565,20 zł

Inne środki trwałe: 4 045,93 zł

AKTYWA OBROTOWE NA KONIEC 2019 ROKU: 266 963,85 zł

Należności krótkoterminowe: 148 520,01 zł

Należności z tytułu dostaw i usług: 12 999,64 zł

Należności od budżetów: 1 707,17 zł

Pozostałe należności: 133 813,20 zł

Krótkoterminowe aktywa finansowe: 117 954,17 zł

Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 117 954,17 zł

Rozliczenia międzyokresowe: 489,67 zł

SUMA AKTYWÓW NA KONIEC 2019 ROKU: 49 969 108,99 zł

Podmiot udostępniający informację:
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
odpowiada: Jarosław Zaroń
data: 16-03-2020
wytworzył: Marta Konarzewska
data: 16-03-2020
data: 16-03-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 16-03-2020 - Edycja treści
  • 11-01-2019 - Edycja treści
  • 09-01-2019 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 387