Przedmiot działalności i kompetencje

Celem działania Centrum jest:

 1. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek w zakresie zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa oraz regionalnej polityki oświatowej;
 2. wdrażanie i realizacja nowego modelu wspomagania szkół i placówek, który przenosi akcent z rozwoju zawodowego pracowników oświaty na kompleksowy rozwój szkoły/placówki jako całości.

Do zadań Centrum należy:

 1. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:
  1. wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
  2. wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;
  3. realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;
  4. diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
  5. przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;
  6. potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy.
 2. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą;
 3. organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli:
  1. przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych,
  2. zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym;
 4. prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;

Centrum może realizować inne, niż wymienione w ust. 1, zadania powierzane mu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Centrum może, za zgodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty, prowadzić kursy kwalifikacyjne, o których mowa w rozporządzeniu.

Centrum realizuje swoje zadania w szczególności przez:

 1. prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń;
 2. udzielanie konsultacji;
 3. upowszechnianie przykładów dobrej praktyki;

Centrum może realizować swoje zadania także przez:

 1. organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie określonym w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 statutu lub innym wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki, obejmującego:
  1. pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
  2. ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
  3. zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
  4. wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania;
 2. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i pla­cówek.

W zakresie działalności statutowej Centrum może świadczyć odpłatne usługi szkoleniowe.

Podmiot udostępniający informację:
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
odpowiada: Jarosław Zaroń
data: 16-03-2020
wytworzył: Marta Konarzewska
data: 16-03-2020
data: 16-03-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 11-01-2019 - Edycja treści
 • 09-01-2019 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 947