Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli działa w formie jednostki budżetowej, prowadzącej gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Posiada w trwałym zarządzie budynki biurowe w:

  1. Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 05/05 z dnia 30.08.2015 r
  2. Radomiu przy ul. Kościuszki 5a, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1/08 z dnia 15.01.2008 r.
  3. Siedlcach przy ul. M. Asłanowicza 2, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 6/NI/15 z dnia 23.07.2015 r
  4. Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 2/NI/13 z dnia 21.06.2013 r

Centrum użytkuje również nieruchomości w:

  1. Ciechanowie przy ul. H. Sienkiewicza 33, zgodnie z umową użyczenia z dnia 27.10.2015 r. zawartą z Zespołem Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie (z późniejszymi zmianami)
  2. Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 38, zgodnie z porozumieniem w sprawie korzystania z pomieszczeń biurowych z dnia 04.05.2011 r. zawartym z Mazowieckim Zarządem Nieruchomości (z późniejszymi zmianami)

AKTYWA TRWAŁE NA KONIEC 2018 ROKU : 49 438 987,38 zł

Rzeczowe aktywa trwałe: 49 438 987,38 zł

Środki trwałe : 48 747 342,38 zł

Grunty: 26 124 106,41 zł

Budynki, lokale: 22 566 640,70 zł

Urządzenia techniczne i maszyny: 31 371,60 zł

Środki transportu: 18 913,00 zł

Inne środki trwałe: 6 310,67 zł

Środki trwałe w budowie (inwestycje): 691 645,00 zł

AKTYWA OBROTOWE NA KONIEC 2018 ROKU: 356 701,92 zł
SUMA AKTYWÓW NA KONIEC 2018 ROKU: 49 795 689,30 zł

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Bilans jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

02-04-2019 - Edycja treści.

11-01-2019 - Edycja treści.

09-01-2019 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 288