Guziki

Dyrekcja

Jarosław Zaroń - Dyrektor MSCDN 

e-mail: jaroslaw.zaron@mscdn.edu.pl

tel.: 22 536 60 03

Dyrektor w szczególności:

  1. zarządza działalnością Centrum i reprezentuje je na zewnątrz;
  2. jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum;
  3. dokonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  4. kieruje sprawami Centrum poprzez wydawanie poleceń służbowych oraz wewnętrznych aktów normatywnych;
  5. sprawuje nadzór nad gospodarowaniem środkami finansowymi i mieniem Centrum;
  6. zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
  7. składa oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych związanych z działalnością Centrum;
  8. opiniuje powierzenia stanowisk nauczycielom-doradcom metodycznym szkół znajdujących się w rejonie działania Centrum;
  9. sprawuje nadzór pedagogiczny nad realizacją zadań przez nauczycieli Centrum oraz nauczycieli-doradców metodycznych województwa mazowieckiego;

W przypadku nieobecności Dyrektora w pracy zakres jego praw i obowiązków przejmuje Wicedyrektor ds. Edukacyjnych.

Oświadczenie majątkowe Dyrektora  https://bip.mazovia.pl/bip/oswiadczenia-majatkowe/kierownicy-wojew-jednostek-organizacyjnych/osoba,114.html


Teresa Makulska - Wicedyrektor ds. Edukacyjnych


Andrzej Boczek - Wicedyrektor ds. Administracyjno-Gospodarczych 


Mariola Zdanowicz - Główny Księgowy 

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

07-02-2019 - Edycja treści.

11-01-2019 - Edycja treści.

09-01-2019 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 408